Ümarlaud Arte Gümnaasiumiga

8.novembril oli meie õpetajatel hea võimalus jagada oma kogemusi ja kuulda Arte Gümnaasiumi õpetajate kogemusi üldõpetuse rakendamisest lasteaias ja koolis.

Tutvustasime J.Käisi üldõpetuse põhimõtteid, millest meie oma töös lähtume: lapsepärasus, elulisus, näitlikkus, isetegevus. Rääkisime Tallinna Ülikooli läbiviidavas juhtimiskoolituses osalemisest ning programmi tegevustest ja mõjust üldõpetuse rakendamisele. Õpetajad jagasid kogemusi lõimitud tegevustest ja projektidest, mis said alguse laste huvidest. Meie eesmärgiks on, et lapsed oleksid kõigisse tegevustesse aktiivselt kaasatud, et keskkond toetaks maksimaalselt õpitavat (õuesõpe, õppekäigud, esinejad jne), et tegevused toimuksid laste huvidest lähtuvalt (laste vaatlused, vanematelt küsimine, lastelt küsimine) ning sujuvalt ja lõimitult,

Arte Gümnaasiumi õpetajad rääkisid, et on üldõpetuse rakendamisele suuremat tähelepanu pööranud juba kuus aastat. Osaletakse Tallinna Ülikooli Tuleviku Kooli programmis paaristundide projektiga. Eesmärgiks on õpilaste motivatsiooni tõstmine. Õpetajad tutvustasid, kuidas rakendatakse üldõpetust algklassides ning jagasid toredaid kogemusi ja ideid teemapäevadest ja õuetundidest. Üldõpetuse tulemusena oskavad õpilased erinevate ainete vahel seoseid luua.

Üheskoos leidsime, et soovime üksteise vahvaid tegevusi/tunde külastada ning selle võimaluse lasteaia ja kooli õpetajatele ka selleks õppeaastaks loome.

Jääme uusi ümarlaudu ootama, et taas kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Aitäh kõigile osalejatele!

Kirjeldus puudub.

Top