Roheline kool

Keskkonnaülevaatus 2021 kokkuvõte

Küte el vesi

Rohelise kooli tegevuskava

Lasteaed Sinilind keskkonnaülevaatus 2021

Protokollid:

Infotunni protokoll 28.09.2020

Ped.nõupidamise protokoll 31.08.2020

Rohelise kooli koosolek 21.09.20

 

 

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.

Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet.

ELKS on sõlminud lepingu Tartu Loodusmajaga Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.

(www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool)

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia “The Seven Steps”.
 2. Käsitletavad teemad “Eco-Schools Themes“.
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed
 11. Toit
 12. Vesi.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.

 

Lasteaed Sinilind keskkonnapõhimõtted

 • Järgime õigusaktide nõudeid, lasteaia arengukava, õppekava ja tegevuskava
 • Lähtume J.Käisi üldõpetuse põhimõtetest
 • Tagame toimiva keskkonnateadlikkuse kujundamise asjatundlike töötajate ja optimaalsete vahenditega
 • Leiame jätkusuutlikud lahendused hoidmaks ümbritsevat elukeskkonda
 • Osaleme keskkonnahariduslikes projektides
 • Kasutame ressursse säästlikult
 • Teeme keskkonnaalast koostööd teiste lasteaedadega
 • Lõimime õppe- ja kasvatustöösse süsteemselt keskkonna ja säästva arengu teemad
 • Käitume lasteaias keskkonnateadlikult
 • Hoiame lasteaia õueala bioloogilist mitmekesisustMeie lasteaia tegemised kajastuvad kodulehel rubriigis Roheline kool ja ka www.facebook.com/roheline kool.

Meie tegemised:

Õuesõppepäeva tegemised

Arktika-Antarktika nädal Sinilinnus.

Sinilinnu sünnipäev

Meie talvised tegemised

Jüripäeva rattaralli

Pardiralli loovkonkurss

Lemmikloomapäev Juku Pillis