Meie keskkonnapõhimõtted

Tallinna Lasteaed Sinilind keskkonnapõhimõtted on:

*Järgime õigusaktide nõudeid, lasteaia arengukava, õppekava ja tegevuskava
*Lähtume J.Käisi üldõpetuse põhimõtetest
*Tagame toimiva keskkonnateadlikkuse kujundamise asjatundlike töötajate ja optimaalsete vahenditega
*Leiame jätkusuutlikud lahendused hoidmaks ümbritsevat elukeskkonda
*Osaleme keskkonnahariduslikes projektides
*Kasutame ressursse säästlikult
*Teeme keskkonnaalast koostööd teiste lasteaedadega
*Lõimime õppe- ja kasvatustöösse süsteemselt keskkonna ja säästva arengu teemad
*Käitume lasteaias keskkonnateadlikult
*Hoiame lasteaia õueala bioloogilist mitmekesisust