Õppeaasta eesmärgid

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest on 2021/22 õppeaasta teema sõnastatud J.Käisi motona järgmiselt:

Aita mind mul ise teha!

Moto hõlmab endas järgmisi eesmärke:

Laps suudab isetegemise ja kogemise teel jõuda lahendusteni

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:

 • Kasutame igapäevaselt õppemänge, mis võimaldavad lapsel ise tegutseda.
 • Planeerime katseid
 • Laseme lastel ennustada tulemusi ja kontrollime ennustusi töö käigus
 • Suuname lapsi otsima ise lahendusi, tegema valikuid
 • Õpetame, et abi saab küsida ka kaaslaselt ning julgustame lapsi vajadusel pakkuma oma abi
 • Kasutame igapäevaselt vestlusringe, arutelusid
 • Kasutame mõistekaarte erinevate teemade lahkamiseks
 • Suuname lapsi ise korrastama oma kappe, võtma töövahendeid ja korrastama oma töökohta.

Laps oskab oma huvidest lähtuvalt teha valikuid ja osaleda seeläbi aktiivselt õppeprotsessis

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:

 • Selgitame välja, mis last tegelikult huvitab (vaatlused, küsimised, vanemate tähelepanekud) ja planeerime teemad lähtuvalt sellest.
 • Oleme paindlikud, vajadusel muudame jooksvalt plaani.
 • Võimaldame lastel teha nii kunstitöödes kui võimalusel teistes valdkondades valikuid (nii materjalide kui ka töö iseloomu ning teema suhtes).
 • Tegevustes arvestame laste erineva arengutasemega, vajadusel erineva tasemega töölehed jm.

 Laps mõistab, et õpitavaga on kõige parem tutvuda loomulikus keskkonnas, suudab keskenduda nii õues, õppekäigul kui rühmakeskkonnas

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:

 • Kui teema sobib, siis viime regulaarselt õppetegevusi läbi õues, õpperajal, mujal looduses.
 • Õpitava illustreerimiseks kujundame rühmaruumi teemast lähtuvalt (nähtavale pildimaterjal, esemed, raamatud, mängud, tekitada nö „Rääkiv sein“)
 • Käime temaga sobivalt õppekäikudel, muuseumides
 • Teeme koostööd lapsevanematega, kutsume nad viima läbi tegevusi, jutustama oma tööst.

Laps oskab erinevaid õppe- ja kasvatustegevuste valdkondi kasutada sujuvalt erinevates tegevustes

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused:

 • Kasutame igapäevaselt õppetegevustes kõiki õppekavas välja toodud valdkondi.
 • Viime tegevusi läbi sujuvalt, kasutame tavapärasest rohkem söögitegemist, katseid, põllutööd, kus on võimalik loomulikult siduda erinevaid valdkondi.