Õppeaasta eesmärgid

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest on 2020/21 õppeaasta teema sõnastatud J.Käisi motona järgmiselt:

Aita mind mul ise teha!

mis hõlmab endas järgmisi eesmärke:

– Laps suudab isetegemise ja kogemise teel jõuda lahendusteni

– Laps saab hakkama oma teadmiste igapäevaelulistes situatsioonides ja olukordades kasutamisega

– Laps mõistab, et loodusesse tuleb hoolivalt suhtuda ja oskab käituda seda säästvalt

– Laps oskab hinnata sõprust ja hoolivust

Eesmärgi saavutamiseks:

– rakendatakse igapäevategevustes J.Käisi üldõpetuse põhimõtteid

– lõimitakse erinevaid ainevaldkondi

– viiakse läbi mitmekülgseid tegevusi ja üritusi kaasates lapsi planeerimisse

– tutvustatakse lastele erinevate õppemetoodikate, õppekäikude abil ümbritsevat keskkonda

– osaletakse Rohelise kooli programmi ja KIK-projekti tegevustes