Õppeaasta eesmärgid

Lähtuvalt lasteaia prioriteetidest ja õppeaasta kokkuvõttes selgunud parendustegevustest on 2019/20 õppeaasta teema sõnastatud vanasõnana järgmiselt:

Olgu kuhi kulda või mägi hõbedat – kui tervist ei ole, ei maksa kõik midagi (Eesti vanasõna)

mis hõlmab endas järgmisi eesmärke:

– Laps mõistab, kuidas hoolida endast ja tervislikult elada

– Laps mõistab, et ümbritsevasse keskkonda tuleb hoolivalt suhtuda ja oskab käituda seda säästvalt

– Laps oskab lasteaias sõpru leida ja neid hoida ning mõistab, et see tagab tema heaolu ja meelerahu lasteaias

– Laps saab hakkama oma teadmiste igapäevaelulistes situatsioonides ja olukordades kasutamisega

Eesmärgi saavutamiseks:

– rakendatakse igapäevategevustes J.Käisi üldõpetuse põhimõtteid

– viiakse läbi mitmekülgseid tegevusi ja üritusi, mis aitavad tervise ja heaolu mõistet avada

– tutvustatakse lastele erinevate õppemetoodikate, õppekäikude abil ümbritsevat keskkonda

– osaletakse Rohelise kooli programmi ja KIK-projekti tegevustes

– viiakse sisse igapäevased meelerahuminutid