Õppe – kasvatustegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks Tallinna Lasteaias Sinilind on toetada laste arengut:

 • tervikliku maailmatunnetuse ja positiivse minapildi kujunemisel
 • ümbritseva keskkonna mõistmisel
 • eetilise käitumise ning algatusvõime kujunemisel
 • esmaste tööharjumuste kujunemisel
 • tervislikkuse ja kehalise aktiivsuse kujunemisel
 • mängu-, õpi-, sotsiaalsete- ja enesekohaste oskuste kujunemisel

Meile on olulised:

 • Turvalisus – Tagada lastele turvaline koht päeva veetmiseks – mängimiseks, õppimiseks ning kaaslaste ja õpetajatega suhtlemiseks.
 • Terviklikkus – Korraldada töö lasteaias nii, et lastel oleks võimalik õppida mängimise, näitlemise, lugemise, kirjutamise, käsitöö, arvutamise, joonistamise ja laulmise kaudu. Õppe – ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad.
 • Järjepidevus – Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Toimib seoste loomine vanarahva ja tänapäeva traditsioonide vahel Eesti folkloori kaudu.
 • Kollektiivsus – Tulemus sünnib lapse ja õpetaja ning lapse ja kaaslas(t)e vastasmõjus.
 • Individuaalsus – Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lasteasutuse õpetajal töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse laste iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali. Oma töös arvestame lapse päritolu, võimeid ja soove.
 • Lapse aktiivsus ja loovus – Julgustada last aktiivselt ja iseseisvalt tegutsema, loovalt mõtlema. Lapse arengut soodustab aktiivset liikumist stimuleeriv, mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja -kogemusi ning positiivseid eeskujusid pakkuv keskkond. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.
 • Mängulisus st. õpetamine ja õppimine läbi mängu – Lapse arengus on suur tähtsus mängul, Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi.
 • Lapse ettevalmistus kooliks – Kujundada koolivalmidus läbi mängude ja mänguliste õppetegevuste. Muuta üleminek lasteaiast kooli võimalikult sujuvaks ja stressivabaks ning valmistada lapsed ette aktiivseks õpitegevuseks.
 • Koostöö – Lasteaia tegevus on perekonnale avatud, sest koostöö koduga soodustab lapse igakülgset arengut. Samuti seob huvigruppe, haridusasutusi ja institutsioone sõltumata nende kuuluvusest ja omandivormist.
 • Innovaatilisus ja mitmekesisus – Uute õppimis- ja õpetamistehnoloogiate ja metoodikate kasutuselevõtmine.
 • Avatus – Olla valmis koostööks, olles salliv ja teisi arvestav.