Olulised määruse muudatused

Tuletame meelde, et 1. jaanuarist 2016 jõustus Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

Peamised muutused uues määruses on § 4, Vanema osast vabastamine. Uue määruse kohaselt:

 

lg 3 –  Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

 

Lg 4 – Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Vaata ka  http://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasu-Tallinna-lasteaedades

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Top