Lasteaia töökorraldus Covid-19 leviku tõkestamiseks

Väljavõte TALLINNA LASTEAED SINILIND COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN´ist

Kehtestatud direktori 31.08.2020 käskkirjaga nr 1-2/3

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades

Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaiad on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte.

Punane stsenaarium

Riigis on kehtestatud eriolukord. Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

Tegevuskava

  Roheline stsenaarium Kollane stsenaarium Punane stsenaarium
Juhtimine, reeglid kriisiolukorras Asutuse juht koos juhtkonnaga hindab lähtuvalt olukorrast riske ja vajadust kokku kutsuda kriisimeeskond.

• Kriisimeeskond vaatab üle asutuse kriisiplaani (sh töökorraldus, infoliikumine, asendamine jm) ja vajadusel ajakohastab seda lähtuvalt nakkusohust ning paneb paika vastutuse hierarhia (rollid).

• Asutuse juht kutsub kokku kriisimeeskonna.

• Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt asutuses või veebikoosolekutena.

• Kriisimeeskond otsustab info liikumise, töökorralduse ning millised tööülesanded on prioriteetsed lähtuvalt riiklikest ja linna hädaolukorra korraldustes.

• Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad igapäevaselt veebikoosolekutena.

• Kriisimeeskond jagab infot ning määrab tööülesandeid lähtuvalt riiklikest ja linna eriolukorra korraldustest.

Personal (tööstamine, koolitus, asendused, riskirühmad ja teenuse tagamine jne) • Terviseameti soovituste (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus vm) järgmine.
• Asutuses kinnitatud kriisiplaani järgimine (asendamine, info liikumine)

• Juht loob töötajatel valmisoleku kriisiajal täita teisi tööülesandeid.

• Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

 

• Kriisimeeskond suunab võimaluse korral riskirühmad kaugtööle.

• Tööülesannete ümberjagamine vastavalt kriisiaja vajadustele

• Koosolekud/nõupida-mised toimuvad veebipõhiselt.

• Koolitused tühistatakse või osaletakse veebipõhiselt.

• Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

• Jõustatud kaugtööl olevad lasteaiaõpetajad aitavad ja juhendavad I kooliastme õpilasi kokkulepitud koolides.

• Vajadusel (töö puudumisel) õpetajate töötasu ajutine vähendamine (näit kuni 30%). Inimestel, kes viiakse teisele tööle, säilitatakse töötasu.

• Koosolekud/nõupidamised toimuvad veebipõhiselt.

• Koolitused tühistatakse või osaletakse veebi-põhiselt.

• Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

Õppetöö korraldus • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.

• Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

• Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.

• Lasteaia õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist.

• Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).

• Lasteaeda on lubatud lapse turvatunde tagamiseks kaasa võtta kaisukas, mis jääb lasteaeda ja igapäevaselt koju ei viida.

• Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.

 

 

 

 

• Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja linna piirangute täitmine.

• Lasteaias töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.

• Lasteaia saal, spordisaal jms ei ole ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.

• Lasteaias viibitakse võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.

 

• Koduseid mänguasju lasteaeda ei tooda,sh kaisukaid.

 

• Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.

• Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV eriolukorra korraldustest.

• Lasteaed on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

• Lasteaed töötab rühmapõhiselt, laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10.

• Lasteaias ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.

• Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.

• Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.

• Koduseid mänguasju lasteaeda ei tooda,sh kaisukaid.

 

Toitlustamise korraldus • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.

• Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

• Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

 

• Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. • Avatud lasteaiarühmades (sh 24/7 rühmades) toimub toitlustamine järgides tervisekaitsenõudeid. Õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
IKT vahendid, keskkonnad • Lasteaiad kaardistavad oma IKT vahendite (sh veebikaamerate ja mikrofonide) olemasolu veebikoosolekute, veebi-tundide korraldamiseks ja ressursid nende hankimiseks, küsides vajadusel nõu Haridusametist või linna IT teenistusest.

• Lasteaiad teavitavad Haridusametit või linna IT teenistust täiendavate ressursside vajadusest, kes omakorda vajadusi hindavad ja toetavad lasteaedu vajalike vahendite soetamisel.

• Lasteaiad korraldavad õpetajatele koolitused veebikeskkondade paremaks kasutamiseks.

 

·       Lasteaiad kasutavad suhtlemisel eelistatult MS Teamsi piiranguteta ja turvaliste veebikõnede tegemiseks. Zoomi litsentsi ostmise vajaduse otsustab iga lasteaed ise, vajadusel esitab taotluse litsentsi ostmiseks haridusametile. Haridusamet hindab taotlusi ja otsustab litsentside ostmise vajaduse (piiranguteta ajaga veebikõnede tegemiseks).

·       Linna IT teenistus otsib võimalusi MS Teamsi ja Office 365 domeenikontode kasutuselevõtmiseks lasteaedade turvaliste veebikõnede tegemiseks.

·       Haridusameti haridustehnoloog ja IT spetsialist nõustavad vajadusel abivajavaid haridusasutusi veebikeskkondade kasutamise jm osas. Vajadusel edastab vastavad juhendid, õpetused (kirjalikud, videoformaadis vm).

Hügieen ja isikukaitseva-hendid

 

 

• Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

• Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

• Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.

• Lasteaia juht määrab IKV osas vastutava isiku, kes kaardistab IKV tsentraalseks tellimuseks töötajate IKV vajaduse vastavalt Terviseameti soovitustele ja linna IKV standardile.

• Haridusasutuse IKV kontaktisik esitab Haridusametile tsentraalseks IKV tellimiseks vajaduspõhise tellimuse ning korraldab töötajatele IKV jaotamise ja kasutamise juhenda-mise.

• Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile.

• Õpetajad kasutavad kontaktõppes isikukaitsevahenditena korduvkasutatavaid visiire ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.

• Kõrgendatud riskiga töötajaid kasutatakse võimalusel kaugtööl või tagatakse neile isikukaitsevahendite kasutamine.

• Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.

 

Haldus ja korrashoid (hoone kasutamine ja selle hügieen jms)

 

 

 

• Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida lukustatud kapis või ruumis.

• Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.

• Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.

• Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.

• Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4h tagant), koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.

• Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. NB! Pehmed mänguasjad on soovitatav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

• Õueatraktsioone ja õuemänguasju puhastatakse või vajadusel desinfitseeritakse enne lastega õue minekut.

• Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.

• Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

Kommunikatsiooni juhtimine • Kõik oluline info edastatakse lapsevanematele eliis.ee keskkonnas või meililistis direktori või teda asendatava töötaja poolt. Igapäevasuhtlemiseks kasutame elektroonilisi kanaleid.

• Kohapeal direktori vastuvõttu ei toimu.

Direktor Anu Sarap, telefon 6536256, e-post direktor@sinilind.edu.ee

• Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

–        Tallinna Haridusametit – e-posti, telefoni teel

–         Personali – suuliselt, telefoni, eliisi, meilide kaudu

–        Lapsevanemaid – eliisi, fb kaudu, meili teel

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

–        Juhtkonda – suuliselt, telefoni teel

–        Lapsevanemaid – suuliselt, telefoni teel ja eliis infosüsteemi kaudu

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

–        Juhtkonda – telefoni, e-posti ja eliisi kaudu

–        Õpetajaid – suuliselt, telefoni ja eliisi kaudu

 

 

Top