Laps tuleb lasteaeda

Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine ja vastuvõtmine.

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse lasteaiakoha taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas, ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal paberkandjal või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lasteaia nimekirja arvamise avaldus.

Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks leiad siit.

Lasteaia Sinilind kontaktandmed ja info järjekorras ootavate laste osas on leitav siit.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.