Avalik teave

Tallinna Lasteaed Sinilind põhimäärus

Lasteaia põhimäärus asub siin https://www.riigiteataja.ee/akt/411102017021

Avalikud konkursid

Hetkel konkursse ei toimu.

Riigihanked

Riigihankeid hetkel ei toimu.

Õigusaktid

Haridusvaldkonna õigusaktid leitavad Tallinna Haridusameti kodulehel.

Töötasujuhend

Tallinna Lasteaia Sinilind töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alustest; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtetest.

Lasteaia eelarve

www.tallinn.ee/eelarve

Kohtulahendid

Asutusel jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Haridussüsteemis jõustunud kohtulahendid: www.tallinn.ee/est/haridus/Joustunud-kohtulehandid

Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid). Tuleohutusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tellitud uuringud

Tellitud uuringud puuduvad.

 

Tallinna Lasteaed Sinilind andmekaitsetingimused  

Tallinna Lasteaed Sinilind juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

– avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

– lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

– juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

nõusolek

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil:

https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Lasteaed Sinilind andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Triin Penu,  oppeala@sinilind.edu.ee