Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2018/19 õppeaastal

SIPSIKUD – Getter Krabbi, getter.krabbi@gmail.com

asendusliige Jelena Lahi, leena.lahi@gmail.com

TIBUKE – Kaili Mäekivi, kailimaekivi@gmail.com

asendusliige Anneli Lepik, annelilepik89@gmail.com

VIKERKARUD – Kristiina Leinberg, kissu499@mail.ru

JUKU-PILL – Kristel Viirmann, kristel.viirmann@gmail.com

RÕÕMUPALLID – Merli Reidolf, merli.reidolf@gmail.com

MUUMID –  Külli Linnamäe, kullilinnamae@gmail.com

VÄRVUKE – Alar Assuküll, alar.assukyll@gmail.com

TUPSUD –  Kristina Viirsaar, kristina.viirsaar@gmail.com

NAKSITRALLID –  Evelin Tatter, evekas@hotmail.com

PIILUD –  Siret Aruksaar, siret.aruksaar@gmail.com

PÕNGERJAD –  Anniki Sergo, anniki.sergo@mail.ee

Mustamäe Linnaosavalitsuse esindaja – Riina Jõgi, Riina.Jogi@tallinnlv.ee

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul (Väljavõte KLS).