Hoolekogu

Sinilinnu lasteaia hoolekogu koosseis 2017/2018

 • Muumi rühma esindaja Piret Saft, piret.saft@gmail.com
 • Sipsikute rühma esindaja Raili Aleksašin  Raili.email@gmail.com
 • Piilude rühma esindaja Getter Krabbi getter.krabbi@gmail.com
 • Põngerjate rühma esindaja  Liis Udras liisudras0906@gmail.com
 • Tibukeste rühma esindaja Annika Kirsipuu annika@kirsipuu@outlook.com
 • Rõõmupallide rühma esindaja Merli Reidolf  merli.reidolf@gmail.com
 • Värvukeste rühma esindaja lapsevanem Alar Assuküll alar.assukyll@gmail.com
 • Naksitrallide rühma esindaja lapsevanem Evelin Tatter  evekas@hotmail.com
 • Vikerkarude rühma esindaja lapsevanem Olga Tiidemann  olga.tiidemann@pk.ee
 • Juku-Pilli rühma esindaja lapsevanem Kristiina Haiba kristiina.haiba@gmail.com
 • Tupsude rühma esindaja lapsevanem Savelin Sarnik 
 • Õpetajate esindaja Hanne Aguraijuja  hanneagur@hotmail.com
 • Mustamäe Linnaosa esindaja Riina Jõgi riina.jogi@tallinnlv.ee

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul (Väljavõte KLS).