Avalik teave

Tallinna Lasteaed Sinilind põhimäärus

Lasteaia põhimäärus asub siin https://www.riigiteataja.ee/akt/411102017021

Avalikud konkursid

Hetkel konkursse ei toimu.

Riigihanked

Riigihankeid hetkel ei toimu.

Õigusaktid

Haridusvaldkonna õigusaktid leitavad Tallinna Haridusameti kodulehel.

Töötasujuhend

Tallinna Lasteaia Sinilind töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alustest; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtetest.

Lasteaia eelarve

www.tallinn.ee/eelarve

Kohtulahendid

Asutusel jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Haridussüsteemis jõustunud kohtulahendid: www.tallinn.ee/est/haridus/Joustunud-kohtulehandid

Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid). Tuleohutusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tellitud uuringud

Tellitud uuringud puuduvad.

Delikaatsete isikuandmete töötlemine

Tallinna Lasteaed Sinilind on registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises.

Andmekaitse Inspektsiooni registridokumentidega saate tutvuda alloleval siin.

Registrist on võimalik leida informatsiooni isikuandmete töötlejate kohta Eesti Vabariigis, täpsemalt, millised isikuandmete töötlejad on teavitanud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemisest ning millised isikuandmete töötlejad on määranud oma asutuses isikuandmete kaitse eest vastutavad isikud.

Isikuandmete kaitse seadusega saate tutvuda siin.

Lasteaia koosseisunimestik

Koosseisunimestik on leitav siit.